Абонаментно счетоводно обслужване

Изготвяне на индидидуален сметкоплан и счетоводна политика на предприятието

Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи

Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство

Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента

Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и счетоводни стандарти , и съобразно вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация

Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието.

Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Отчитане на дълготрайните активи,амортизации,изготвяне на данъчен амортизационен план по смисъла на ЗКПО

Обработка на склад

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти

Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите счетоводни стандарти

Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента

Други услуги, съобразени със специфични изисквания на клиента