Фирморегистриране

Регистрация на Еднолични Търговци (ЕТ)

Регистрация на Търговски дружества: ГД, СД, КД, ЕООД,ООД, АД, КДА.

Регистрация на Юридически лица с нестопанска /идеална/ цел: Фондации, Сдружения

Извършваме всички действия по промяна във вече вписани обстоятелства- промяна на капитала, седалището и адреса на управление,състава на съдружниците и т.н.

Регистрация на български и чуждестранни фирми - съдебна;

Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията;

Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове;

Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел - съдебна и за извършване на обществено полезна дейност в Министерството на правосъдието;

Регистрация по Закона за защита на личните данни;

Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;

Регистриране на касов апарат в НАП;

Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;

Регистрация в Инспекция по труда;

Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност